Co warto wiedzieć o WCAG 2.1?

 • 20.02.2020, 11:28
Co warto wiedzieć o WCAG 2.1?

WCAG to angielski skrót terminu Web Content Accessibility Guidelines odnoszącego się do standardów dostępności stron i serwisów Internetowych. 

1. Najważniejsze terminy

Wszystkie terminy dot. ustawy znajdują się tutaj.

 

2. INFORMACJE OGÓLNE O WCAG 2.1 

Ideą stojącą za WCAG jest tworzenie czytelnych i łatwo dostępnych stron internetowych, z których korzystać mogłyby także osoby z różnego rodzaju ograniczeniami. Standard WCAG składa się z czterech grup zasad:

 • Postrzegalność (Perceivable) – informacje zawarte na stronie muszą być podane w sposób umożliwiający ich odbiór przez osoby z różnymi ograniczeniami (chodzi np. o dodanie tekstu alternatywnego do zdjęć dla osób niewidomych)
 • Funkcjonalność (Operable) – komponenty i przyciski na stronie muszą być dostępne dla osób z różnymi ograniczeniami (np. osoby z ograniczeniami ruchowymi powinny być w stanie przeglądać witrynę korzystać z klawiatury zamiast z myszki)
 • Zrozumiałość (Understandable) – informacje zawarte na witrynie oraz jej obsługa powinny być możliwie zrozumiałe dla osób, jakie z niej korzystają (oznacza to, że np. język witryny musi być podany, tak aby czytnik ekranu mógł odpowiednio odczytać stronę).
 • Solidność (Robust) – struktura i działanie strony powinny być dostosowane do wymogów wykorzystanej technologii, tak aby umożliwić długotrwałe funkcjonowanie witryny (chodzi np. o odpowiednie zagnieżdżanie tagów zgodnie ze standardem HTML itp.).

Dla każdej z wymienionych grup zasad wprowadzone są bardziej szczegółowe wytyczne, mające charakter wskazówek dla osób projektujących witrynę. Wytyczne te są opisane za pomocą mierzalnych kryteriów (zwanych „kryteriami sukcesu”), według których można ocenić, czy dane założenia zostały spełnione. Z kolei każde z kryteriów przyporządkowane jest do jednego z trzech poziomów dostępności.

 • A: Podstawowy poziom dostępności (Essential). W przypadku niespełnienia tych kryteriów technologia wspierająca może nie być w stanie prawidłowo wczytać strony albo działać na niej w pełni funkcjonalnie.
 • AA: Idealny poziom dostępności (Ideal support). Wymagany przez prawo poziom dostępności dla stron instytucji publicznych, w tym samorządowych.
 • AAA: Wysoki poziom dostępności (High-level support). Specjalny poziom dostępności wymagany z reguły jedynie dla stron dedykowanych specjalistycznym odbiorcom.

WCAG w wersji 2.1. w porównaniu do wersji 2.0 jest bogatszy o 17 nowych wytycznych, a także o 5 nowych kryteriów sukcesu dla poziomu A, 7 dla poziomu AA i 5 dla poziomu AAA. Załącznik do Ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 określa w sumie 49 kryteriów sukcesu dla poziomów A i AA, jakie muszą spełniać strony i aplikacje podmiotów publicznych w Polsce. Ich zestawienie znajduje się tutaj.

 

3. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Podmioty publiczne wymienione w Ustawie z dn. 4 kwietnia 2019 mają obowiązek zamieszczania deklaracji dostępności, potwierdzającej, że strona internetowa / aplikacja spełnia wymogi dostępności. Deklaracja dostępności jest potwierdzeniem faktu, że strona lub aplikacja spełnia prawne wymogi nakładane na podmiot publiczny w zakresie dostępności cyfrowej. Co ważne, jednym z jej elementów jest też dostępność architektoniczna siedziby podmiotu publicznego. Treść deklaracji powinna być stale aktualizowana wraz ze zmianami wprowadzanymi przez podmiot. Brak deklaracji lub niepełny zakres deklaracji jest podstawą do ukarania podmiotu kara finansową. Pełna informacja o deklaracji dostępności dostępna jest tutaj.

4. Informacja o Wymogach Ustawy 

Podmioty publiczne wymienione w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych mają obowiązek:

 1. Dostosowania swoich stron i aplikacji do wytycznych zgodnych ze standardem WCAG 2.1. w zakresie opisanym w załączniku do Ustawy
 2. Sporządzania i aktualizowania deklaracji dostępności zgodnej z wytycznymi:
  1. Załącznika do decyzji wykonawczej 2018/1523 Komisji Europejskiej oraz
  2. Zapisami art. 10 ust. 4, pkt 1-10 i ust. 5 Ustawy

Pełna informacja o wymogach ustawy dostępna jest tutaj.

 

5. Kary za naruszanie postanowień związanych z dostępnością strony internetowej przez podmioty publiczne.

 

Kara do 10.000 zł grozi za:

 • nieuzasadnione i uporczywe niezapewnianie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Kara do 5.000 zł grozi za:

 • niesporządzanie i niepublikowanie deklaracji dostępności albo publikowanie jej w niepełnym zakresie (tj. bez elementów wskazanych jako obowiązkowe) grozi kara do 5.000 zł.
 • niezapewnianie dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz następujących elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
 • danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podmiot publiczny jest obowiązany do jej pro- wadzenia,
 • narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,
 • nawigacji,
 • deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej „deklaracją dostępności”,
 • informacji dotyczących sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, publikowanych przez podmiot publiczny,
 • dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Pełna informacja o karach dostępna jest tutaj.

 

 

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe