Deklaracja Dostępności obowiązek wdrożenia do końca marca! Brak lub niekompletność grozi do 5000 zł kary!

 • 07.01.2020, 10:08
Deklaracja Dostępności obowiązek wdrożenia do końca marca! Brak lub niekompletność…

Treść deklaracji w sprawie dostępności.

Podmioty publiczne wymienione w Ustawie z dn. 4 kwietnia 2019 mają obowiązek zamieszczania deklaracji dostępności.

W skrócie

Deklaracja dostępności jest potwierdzeniem faktu, że strona lub aplikacja spełnia prawne wymogi nakładane na podmiot publiczny w zakresie dostępności cyfrowej. Co ważne, jednym z jej elementów jest też dostępność architektoniczna siedziby podmiotu publicznego. Treść deklaracji powinna być stale aktualizowana wraz ze zmianami wprowadzanymi przez podmiot. Każdego roku, do końca marca oraz po każdej większej przebudowie ww deklarację trzeba zaktualizować. Za jej brak lub niekompletność grozi nawet do 5000 zł kary. Treść deklaracji (zwanej też „Oświadczeniem w sprawie dostępności”) wynika z dwóch aktów prawnych:

 • Załącznika do decyzji wykonawczej 2018/1523 Komisji Europejskiej
 • Zapisów art. 10 ust. 4, pkt 1-10 i ust. 5 Ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (treść poniżej)

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

Ustawę z dn. 4 kwietnia 2019 stosuje się do:

1) jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.3) ),

2) innych, niż określone w pkt 1, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

3) innych, niż określone w pkt 1, osób prawnych, utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

4) związków podmiotów, o których mowa w pkt 1–3,

5) organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), prowadzących działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6, 7 lub 10 tej ustawy – posiadających strony internetowe lub aplikacje mobilne, lub zarządzających elementami stron internetowych, lub aplikacji mobilnych zamieszczonymi w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści, zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.

 

I. Wymogi dotyczące obowiązkowej treści zgodnie z zapisami sekcji 1 załącznika do decyzji wykonawczej 2018/1523

Oświadczenie W Sprawie Dostępności

[Nazwa organu sektora publicznego] zobowiązuje się zapewnić dostępność [swojej strony internetowej (swoich stron internetowych)] [oraz] [swojej aplikacji mobilnej (swoich aplikacji mobilnych)] zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do [proszę podać zakres oświadczenia, np. strona internetowa (strony internetowe) / aplikacja mobilna (aplikacje mobilnej), do których odnosi się oświadczenie, stosownie do przypadku].

Status pod względem zgodności

a) [Niniejsza / niniejsze] [strona internetowa / strony internetowe] [aplikacja mobilna / aplikacje mobilne] [jest / są̨] w pełni [zgodna / zgodne] z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

b) [Niniejsza / niniejsze] [strona internetowa / strony internetowe] [aplikacja mobilna / aplikacje mobilne] [jest / są] częściowo [zgodna / zgodne] z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), z powodu [niezgodności] [lub] [wyłączeń] wymienionych poniżej.

c) [Niniejsza / niniejsze] [strona internetowa / strony internetowe] [aplikacja mobilna / aplikacje mobilne] [jest / są] [niezgodna / niezgodne] z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). [Niezgodność / niezgodności] [lub] [wyłączenia] wymieniono poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z [przepisami krajowymi]

[Proszę wskazać niezgodność (niezgodności) strony internetowej (stron internetowych) / aplikacji mobilnej (mobilnych) lub opisać, które sekcje / treści / funkcje są̨ jeszcze niezgodne]

b) nieproporcjonalne obciążenie

[Proszę wymienić sekcje / treści / funkcje, w stosunku do których tymczasowo powołano się̨ na wyłączenie z tytułu nieproporcjonalnego obciążenia w rozumieniu art. 5 dyrektywy (UE) 2016/2102]

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów

[Proszę wymienić sekcje / treści / funkcje, które nie wchodzą w zakres mających zastosowanie przepisów].

[W stosownych przypadkach proszę wskazać dostępne rozwiązania alternatywne].

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia [data].

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu [wstawić́ datę̨ ostatniego przeglądu]

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

[Proszę przedstawić opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy].

[Proszę podać dane kontaktowe odpowiednich podmiotów / jednostek / osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej].

Postepowanie odwoławcze

[Proszę̨ przedstawić opis (wraz z odnośnikiem) postepowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy].

[Proszę̨ podać dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postepowanie odwoławcze].

II. Dodatkowe wymogi dotyczące obowiązkowej treści zgodnie z zapisami Ustawy (art. 10 ust. 4, pkt 1-10 i ust. 5).

 

Deklaracja dostępności powinna zawierać ponadto:

 1. datę publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
 2. datę ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji;
 3. informację lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej;
 4. dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym;
 5. informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji;
 6. informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych;
 7. informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku;
 8. link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej;
 9. informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej;
 10. link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 11. Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej zawiera dodatkowo wskazanie adresu elektronicznego, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej.

 

Przydatne linki:

 1. Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności": https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html?fbclid=IwAR0iGge_zSd9JF313TfUaGpFnmBfANV10wsvyAqe6T3sepnulERlya9x52s Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
 2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów     publicznych”:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/T/D20190848L.pdf   Źródło: Kancelaria Sejmu

 

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe