Informacja o Wymogach Ustawy

 • 07.01.2020, 10:05 (aktualizacja 25.03.2020, 10:57)
Informacja o Wymogach Ustawy Succo https://www.canva.com/

W Polsce zakres obowiązywania standardów WCAG określa Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Zakres podmiotowy ustawy określa art. 2, który wymienia podmioty publiczne, posiadające strony internetowe lub aplikacje mobilne, lub zarządzających elementami stron internetowych, lub aplikacji mobilnych zamieszczonymi w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści. Są wśród nich wymienione w szczególności:

 1. Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami),
 2. Inne niż określone w pkt. 1 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 3. Inne niż określone w pkt. 1 osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemające charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:
  1. finansują̨ je w ponad 50% lub
  2. posiadają̨ ponad połowę̨ udziałów albo akcji, lub
  3. sprawują̨ nadzór nad organem zarządzającym lub
  4. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
 1. Związki podmiotów, o których mowa w pkt 1–3,
 2. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), prowadzące działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6, 7 lub 10 tej ustawy.

 

Zakres przedmiotowy określa art. 8 Ustawy, który wymienia jakie elementy i kategorie stron internetowych objęte są wymogiem zapewnienia dostępności cyfrowej. Są to w szczególności:

 1. Strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. Następujące elementy i funkcje strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
 1. danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podmiot publiczny jest obowiązany do jej prowadzenia,
 2. narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,
 3. nawigacji,
 4. deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej „deklaracją dostępności”,
 5. informacji dotyczących sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, publikowanych przez podmiot publiczny,
 6. dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

W skrócie:

Podmioty publiczne wymienione w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych mają obowiązek:

 1. Dostosowania swoich stron i aplikacji do wytycznych zgodnych ze standardem WCAG 2.1. w zakresie opisanym w załączniku do Ustawy
 2. Sporządzania i aktualizowania deklaracji dostępności zgodnej z wytycznymi:
  1. Załącznika do decyzji wykonawczej 2018/1523 Komisji Europejskiej oraz
  2. Zapisami art. 10 ust. 4, pkt 1-10 i ust. 5 Ustawy

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe